MyCEFR.uz

CEFR imtihoni topshiruvchilar uchun!

Browsing:

Category: Grammar & LR

Dars #1 Ingliz tilida zamon tushunchasi


Ingliz tilida bir-biriga o’xshash so’zlarni qo’llash

1.like vs alike

Mazkur soʻzlar to be/to look fe’llari bilan qoʻllanilib, bir xil tarjima qilinsa-da, ularning qoʻllanishida farq bor.

like – xshash, -dek degan ma’nolarda koʻmakchi hisoblanadi va oʻzidan keyin har doim ot (noun) talab qiladi.

John is like his brother. (to be + like + noun)

John looks like his brother. (to look + like + noun)

alike – oʻxshash, -dek degan ma’nolarda sifat hisoblanadi, ammo bu so’zdan keyin ot qo’llab bo’lmaydi.

John and his brother are alike. (to be + alike)

John and his brother look alike. (to look + alike)

2.lonely vs alone

lonelyruhan yolg’iz degan ma’noda qoʻllaniladi.

I often feel lonely if I travel abroad.

Note ! lonely soʻzi hudud (joy, binolar)ga nisbatan ham qoʻllanilib, uzoqdagi, kimsasiz degan ma’nolarda keladi.

Dartmoor is a wild and lonely place.

alone – yolg’iz, bir oʻz(lar)i degan ma’nolarda qoʻllaniladi, ammo bu so’zdan keyin ot qo’llab bo’lmaydi..

He prefers to be alone. He is the least sociable person in the class.

Leave the children alone.

Extra example ! Quyidagi misol bir gapning o’zida bu soʻzlarning ma’nolarini farqlashga yordam beradi;

She lives alone and often feels lonely. (U bir oʻzi yashaydi va oʻzini ruhan yoʻlgiz his qiladi)

3.economic vs economical

economiciqtisodiy

The government’s economic policy is create news jobs for the unemployed.

economicaltejamkor

The petrol is getting more and more expensive. I need to buy an economical car to run.

4. continuously vs continually

continuouslytoʻxtamasdan, uzluksiz

He has lived and worked in France almost continuously since 1990.

continuallyhadeb, tinmay (salbiy ma’noda)

They continually argue  about money.